Technologie

1

Osnivanje, firma i sjediљte

Osnivanje, firma i sjediљterrbaggio | dodany 1824 dni 13 godzin 56 minut temu | (reviqual.com) | Dodaj do obserwowanych obserwuj
Glavni resurs REVIQUAL-a cini tim od 10 sertifikovanih strucnjaka razlicitih profesionalnih zvanja: ovlaљceni revizor, ovlaљceni procjenjivac vrijednosti preduzeca, ovlaљceni interni revizor, stecajni upravnik, sudski vjeљtak finansijske struke, stalni sudski vjeљtak gradevinske struke, stalni sudski vjeљtak maљinske struke, HACCP menadћer, menadћer kvaliteta i vodeci auditor. Kvalitetnim pruћanjem usluga iz oblasti revizije, poslovnih finansija i sistema menadћmenta kvalitetom obezbijediti najviљe pozicije medu istovjetnim druљtvima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Na putu ka ispunjenju svoje vizije „REVIQUAL“ svoj okvir kompetencija i rada љiri i dopunjuje permanentnim strucnim usavrљavanjem zaposlenih i saradnika, te partnerskim vezama sa slicnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Na principima korektnosti, profesionalnosti i medusobnog poљtovanja, a na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana razvijati uspjeљnu poslovnu saradnju sa: klijentima, spoljnim saradnicima i partnerskim organizacijama. Politika REVIQUAL-a je kvalitet. Pod kvalitetom podrazumijevamo potpuno ispunjavanje zakonskih i ugovorenih obaveza i maksimalno zadovoljstvo svih korisnika naљih usluga. Naљa ћelja za poslovnim uspjehom i profesionalnom afirmacijom zasniva se na stalnom poboljљanju kvaliteta naљih usluga. Profesionalna kompetentnost, korektan poslovni odnos i nacin komuniciranja u toku pruћanja usluga, kao i briga o klijentu po zavrљetku ugovorenih obaveza, pravilo je ponaљanja svih naљih radnika i spoljnih saradnika.
kategoria: Technologie | tagi: finance sertification
Osnivanje, firma i sjediљte

komentarze (0)

dodaj komentarzna tak (1)